ลิ้งค์ใหม่<คลิ๊ก
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
นิติศาสตร์ @ชนินาฏ Thai law translation ให้ความรู้ด้านกฎหมาย กฎหมายไทยให้ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติต่างๆ กฎหมายใหม่ กฎหมายแรงงาน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กฎหมายล้มละลาย บริการแปลและค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย รับปรึกษาคดี http://www.geocities.com/chaninat2000 @ชาญชัย ดิเรกคุณากร ให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง เหมาะสำหรับนักศึกษานิติศาสตร์ โดยเฉพาะนิติศาส ตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.geocities.com/chanchai_d @นิติโลกทัศน์ จดหมายข่าวกฎหมาย (เผยแพร่ทุกวันที่ 20 ของเดือน) ดำเนินการโดยกลุ่มนิติกร กระทรวงมหาดไทย http://members.xoom.com/TLU99/ @นิเทศศาส ตร์ รวบรวมความรู้ทางนิเทศศาสตร์และประชาสัมพันธ์ มีทั้งบทความ ผลงานวิจัย ตำรา รายชื่อรายวิชาที่เปิดส อนผ่านเว็บไซต์ มีกระดานข่าว กิจกรรมชาวนิเทศศาสตร์ http://campus.fortunecity.com/brigham/879/ @บ้านกฎหมาย ชุมชนคนกฎหมายออนเดอะเน็ท เป็นแหล่งพบปะของชาวนิติศาสตร์ เป็นเว็บที่มีความประสงค์จะรวมคนในสายวิชากฎหมายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน http://www.geocities.com/bankodmai @พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส ารของราชการ พ.ศ. 2540 รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 http://www.krisdika.go.th/law/text/lawpub/lawb003/text.htm @ส ภากาแฟไท เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็นด้านวิชาการ และรับปรึกษาและช่วยเหลือหาแหล่งข้อมูล ำหรับผู้ที่กำลังทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์อยู่ http://www.geocities.com/cafethai @ห้องส มุดกฏหมาย ำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา รวมรายชื่อกฏหมาย โดยแยกตามกลุ่มกฏหมาย และค้นหาข้อมูลทางด้านกฏหมาย http://www.krisdika.go.th/html/fslaw.htm

สี่จอสี่เว็บ