ลิงค์ใหม่
สี่จอสี่เว็บwww.tumtoon.com
ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
@ตามรอยพระบาท ร.5 บอกพระราชประวัติความเป็นมาของรัชกาลที่ 5 แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 5 http://leisure.mweb.co.th/map_piyamaharaj/ @พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย ข้อมูลประราชประวัติพระมหากษัตริย์ของไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน http://kids.mweb.co.th/learn_kids/d_king.htm @100ปีส มเด็จย่า 100 ปีสมเด็จย่า ข้อมูลพระราชกรณียกิจ ประวัติโดยละเอียด และรวมลิงค์เกี่ยวกับส มเด็จย่า http://www.cmri.ac.th/award2001/samarn/award.html @Bundit malaiarisoon ชีวประวัติของ พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด กาญจนบุรี พร้อมรูปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี http://www.malaiarisoon.com @The Siamese Royalty เว็บไซต์ชีวประวัติ และข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทย http://www.geocities.com/three-b.geo/ @ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี ข้อมูลประวัติ ชีวิตกับการเมือง วิสัยทัศน์ ชีวิตกับประชาชน ชีวิตกับครอบครัว ข่าวสาร แฟ้มภาพ เกี่ยวกับ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี http://www.korn.in.th/ @เกริกไกร จีระแพทย์ ข้อมูลเกี่ยวกับ เกริกไกร จีระแพทย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประวัติ ผลงาน เส้นทางส ู่ปลัดกระทรวง แนวทางการบริหารงานในส่วนภูมิภาค แนวทางการบริหารงานต่างประเทศ หลักการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ บทสัมภาษณ์พิเศษ คำบรรยายพิเศษ ปฏิทินการทำงาน และรวมลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ http://www.moc.go.th/krirk-krai @ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลรัฐบุรุษอาวุโส โฮมเพจนี้จัดทำเพื่อร่วมฉลองครบ 100 ปีชาติกาลของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ประกอบด้วย ชีวประวัติของท่านรัฐบุรุษอาวุโสบทความเกี่ยวกับท่านรัฐบุรุษอาวุโส รวมทั้งบทความและข้อเขียนของท่านรัฐบุรุษอาวุโส http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/2466/ @เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ข้อมูล พร้อมรูปภาพเกี่ยวกับ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร วาลวิชนี และฉลองพระบาทเชิงงอน http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/benjaraj/benja.htm @เครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี และรายพระนามและรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิส ริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/kruangraj/kruangraj.htm#top @จอมทัพไทย ข้อมูลเกี่ยวกับ จอมทัพไทย คทาจอมพล ายยงยศ กระบวนพยุหยาตรา พิธีถือน้ำพระพิพัฒน์ส ัตยา และพิธีพระราชทานเครื่องราช http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/commander/index0.htm#top @จาตุรนต์ ฉายแสง ข้อมูลประวัติ แนวความคิดและทัศนะ ผลงาน กิจกรรม ความรู้เกี่ยวกับการเมือง และกระดานข่าวร้องทุกข์ http://www.chaturon.net @เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชประวัติ ของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ http://www.thaimyway.com/article/Prince%20Mahidol/MS.html @ไทยส ตูดิโอ ประวัติ และผลงานบุคคลสำคัญของไทย เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ,สืบ นาคะเสถียร เป็นต้น http://www.angelfire.com/vt/view1 @นายณรงค์ นุ่นทอง ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์ทางการเมือง มาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมความรู้เรื่องการเมือง และแนะนำท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.com/narong @นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ข้อมูลชีวประวัติ ชีวิตครอบครัว ของนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและส หกรณ์ บริการข้อมูลข่าวสารการเกษตร แก่เกษตรกร ผู้สนใจงานด้านการเกษตร และข้าราชการในส ังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.petipong.com @นายส มัคร ุนทรเวช นายสมัคร ุนทรเวช ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 7 มีประวัติ ทีมงาน ผลงาน นโยบาย และกระดานข่าวแสดงความคิดเห็น http://www.samak2000.com @น้ำอภิเษก การทรงรับน้ำอภิเษกเป็นขั้นตอนที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อแสดงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในแว่นแคว้นทั้ง 8 http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/water/index.htm @บรมราชจักรีวงศ์ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมราชจักรีวงศ์ http://www.sakulthai.com/resume.asp @บรรหาร ศิลปอาชา บอกประวัติความเป็นมา และแถลงนโยบายการทำงาน http://thaivip.net/banharn/ @ประวัติชาวต่างชาติในแดนส ยาม รวบรวมประวัติของชาวต่างชาติที่เคยเข้ามามีบทบาทในแดนสยาม นับตั้งแต่อดีตจนถึงเกือบปัจจุบัน อาทิ เช่น หมอบรัดเลย์, เฉกอะหมัด, ขันทีแต้เฮอ, คาร์ล เดอห์ริง, จิมป์ ทอมสัน และรวบรวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง http://209.164.103.81/history @ประวัตินักวิทยาศาส ตร์เอกของโลก รวบรวมประวัติ และผลงานที่น่าสนใจบางส่วน ของนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก พร้อมชมภาพส ิ่งประดิษฐ์เก่าๆ http://www.geocities.com/joomp69 @ปรีดี พนมยงค์ บอกประวัติส่วนตัว และประวัติด้านการทำงาน http://www.geocities.com/pbanomyong/ @ปรีดี พนมยงค์ บอกรายละเอียดและข้อโต้แย้งต่าง ๆ เกี่ยวกับ ปรีดี พนมยงค์ http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/2929/ @ปรีดี พนมยงค์ ฉลอง 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ ในฐานะคนสำคัญคนหนึ่งของโลกโดย ยูเนสโก http://www.geocities.com/pbanomyong/index.html @พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชประวัติโดยย่อ http://www.kmitl.ac.th/information/king4.html @พระนเรศวรมหาราช บอกพระราชประวัติและพระเกียรติคุณ มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้ดู http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/kns001.html @พระบรมราชจักรีวงศ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/jugree/rama.htm#top @พระบรมหาราชวัง พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งบริเวณส วนศิวาลัย พระที่นั่งบรมพิมาน ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง และป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/grdpalace/index1.htm @พระบาทส มเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ http://geocities.com/Tokyo/Garden/9425/piya001.html @พระบาทส มเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บอกพระราชประวัติ และผลงานพระราชนิพนธ์ ทั้งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/piya001.html @พระบาทส มเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บอกพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชนิพนธ์ http://www.geocities.com/Tokyo/Shrine/6611 @พระมหากษัตริย์ไทย พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ของไทย ชีวประวัติบุคคลสำคัญในราชวงศ์ และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับราชวงศ์ไทย http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/king.htm @พระมหากษัตริย์ส มัยสุโขทัย ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสุโขทัย และข้อมูล ประวัติ การครองราชสมบัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ส มัยสุโขทัย อทิเช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบาลเมือง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระเจ้าเลอไท พระเจ้าลิไท พระเจ้าไสยลือไทย พระมหาธรรมราชาที่ 3 และพระมหาธรรมราชาที่ 4 http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/sukhotai/sukhotai.htm#suktop @พระราชดำรัส ในรัชกาลที่ 5 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/speech/ @พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/speech/speech1.htm @พระราชประวัติ-พระประวัติของพระบรมวงศ์ พระประวัติ พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ มเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในหลวงรัชกาลที่๕ มเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษี กรมพระปิยราชบพิตร เจ้าฟ้าเยาวมาลย์ เจ้าฟ้ายุคล เจ้าฟ้ามาลินี เจ้าฟ้านิภา และหม่อมแม้น http://se-ed.net/debhistory/DShis5story.html @พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 บอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างละเอียด http://www.kmitl.ac.th/information/king5.html @พระราชประวัติส มเด็จย่า พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณ๊ยกิจ http://kanchanapisek.or.th/kp6/M10-00/kmother/chap/chap.htm @พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความเป็นมา ขั้นตอน พีธีการของ พระราชพิธีพรมราชาภิเษก http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/rajapisek/index.htm @พระราชลัญจกร ประจำรัชกาลที่ 1-9 พระราชลัญจกร คือตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกส ารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือประจำรัชกาลนั้น http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/lanjakorn/lanjakorn.htm @พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชีวประวัติ และผลงานของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ http://www.rajchavit.com/HAL/Narathip.html @พลตรีอินรัตน์ ยอดบางเตย (เสธ.ยอด) ข้อมูลชีวประวัติ การรับราชการ ข้อมูลกรรมาธิการการปกครอง อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจน โอลิมปิคแห่งประเทศไทย มาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รวมเว็บไซต์น่าสนใจด้านการเกษตรศาส นา เยาวชน http://www.intarat.org/ @พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ชีวประวติ พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา ประวัติย่อ ประวัติการทำงาน และข้อมูลช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 33 ระหว่างปี 2533-2534 http://www.pang.in.th/ @ม.ร.ว. ุขุมพันธุ์ บริพัตร ข้อมูลประวัติส่วนตัว ครอบครัว ผลงานทางการเมือง รวมทั้งคำกล่าวและเสียงของ ม.ร.ว. ุขุมพันธุ์ บริพัตร http://www.sukhumbhand.com/ @ราชวงค์จักรีไทย พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 http://www.mahidol.ac.th/Thailand/monarchy/chakri.html @ราชวงศ์ไทย พระราชประวัติของราชวงศ์ไทยทุกพระองค์ในพระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 http://www.thaimain.org/eng/monarchy/family.html @วันส ุนทรภู่ บอกประวัติความเป็นมาของสุนทรภู่ และผลงานทางด้านทางด้านวรรณกรรม http://www.kularbnon.hsin.ac.th/skl/project/nirat/index.htm @ศุภชัย พานิชภักดิ์ ข้อมูลประวัติของ ศุภชัย พานิชภักดิ์ ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) http://www.moc.go.th/supachai @ส มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9510/tks001.html @ส มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระรประวัติ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พร้อมข้อมูล พระราชกรณียกิจด้านมหาดไทย พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆ http://www.geocities.com/SoHo/Museum/3451/his.htm @ส มเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้อมูลพระราชประวัติของ มเด็จพระนเรศวรมหาราช http://webmaster.pp.ac.th/student/king.html @ส มเด็จพระบรมราชชนนี พระราชประวัติของสมเด็จย่า และพระราชกรณียกิจ http://www.thaimyway.com/article/Princess%20Mother/PM.htm @ส ามก๊ก@work ามก๊ก@work เป็นโครงการที่บริษัทท็อปกันจัดทำขึ้นเพื่อฝึก และส่งเสริมให้พนักงานแส ดงความคิดเห็น นำเสนอกำเนิดสามก๊กยุคใหม่ปี2000 ซึ่งให้แง่คิดในด้านการบริหารทั้งด้านบุคคลและองค์กร ามารถนำมาปรับใช้ได้ พร้อมมีโพลสำรวจความคิดเห็น http://www.jobtopgun.com/worker/3kok.html @ส ามัญชน ประวัติของคนที่เป็นสามัญชน ที่มีผลต่อสังคมไทย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อ.ปรีดี พนมยงค์ จิตร ภูมิศักดิ์ นายผี อัศนี พลจันทร ืบ นาคะเสถียร นำเสนอประวัติและผลงาน http://www.geocities.com/thaifreeman/ @ส ุนทรภู่ : มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ แหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับชีวประวัติ และรวมบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่ นิราศ นิทาน งานนิพนธ์อื่นๆ http://www.geocities.com/Paris/Library/7749 @เหรียญ ข้อมูลเหรียญอันเนื่องจากการรบและฝ่าอันตราย พร้อมรูปภาพประกอบ เหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญพิทักษ์เสรีชน เหรียญปราบฮ่อ เหรียญสงครามยุโรป เหรียญราชนิยม เหรียญศานติมาลา และเหรียญชายแดน http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/kruangraj/mframe.htm @อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ชีวประวัติ และผลงานของอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ลงนามอวยพร าระความรู้ และตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และศัพท์ทางศาสนา http://www.tpschamnong.iirt.net/ @อุดม วิบูลเทพาชาติ แนะนำตัว อุดม วิบูลเทพาชาติ ข้อมูลประวัติ นโยบาย โครงการ ร้องทุกข์ และข้อเส นอแนะ http://www.connect.to/udom_20

สี่จอสี่เว็บ